Zasady wydawania notatek dla uczestników zdarzeń drogowych - KPP Ostrów Wlkp

Zasady wydawania notatek dla uczestników zdarzeń drogowych

Zasady wydawania notatek dla uczestników zdarzeń drogowych

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż z dniem 1 maja 2015 roku wprowadzane są nowe zasady wydawania przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim dla uczestników zdarzeń drogowych tzw. „notatek z kolizji”.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym osoba uczestnicząca w wypadku drogowym (wypadku w szerokim rozumieniu, a więc i kolizji) jest obowiązana na żądanie drugiego uczestnika zdarzenia podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela pojazdu, dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC. Należy wspomnieć, iż niespełnienie tego obowiązku może wyczerpywać znamiona wykroczenia z art. 97 kw. (Nadto, zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym osoba uczestnicząca w nim jest obowiązana m.in. do udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.)

Udostępnienie w formie pisemnej danych na temat ustaleń dokonanych na miejscu zdarzenia drogowego może mieć formę zaświadczenia wydanego na zasadzie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że zaświadczenie wydaje się m.in., jeżeli osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Zaświadczenie takie może zawierać dane wskazane w art. 44 ust. 1 pkt. 4 Prd (dane personalne uczestników zdarzenia, właścicieli i ubezpieczycieli pojazdów), a także informować o charakterze, miejscu i czasie zaistnienia zdarzenia, może też zawierać dane o wykonanych przez Policję czynnościach i stwierdzonych uszkodzeniach pojazdów biorących udział w zdarzeniu.

Uczestnik zdarzenia drogowego chcąc uzyskać dane potwierdzające fakt udziału w zdarzeniu drogowym oraz wskazane w art. 44 ust. 1pkt 4 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym dane uczestników zdarzenia będzie musiał złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia według załączonego wzoru oraz dokonać opłaty skarbowej (zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) w wysokości 17 złotych za wydanie zaświadczenia na konto Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim / Wydział Finansowy BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004 / lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta w Ostrowie Wielkopolskim.

Wypełniony wniosek wraz z kserokopią potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (oryginał do wglądu) należy składać w recepcji Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp ul. Odolanowska 19. (dopuszczalne jest potwierdzenie przelewu wygenerowane elektronicznie i wydrukowana na domowej drukarce)

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia