Oferta profilaktyczna Policji skierowana do szkół - Dla szkół - KPP Ostrów Wlkp

Dla szkół

Oferta profilaktyczna Policji skierowana do szkół

klasa.jpgOferta profilaktyczna Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim dla szkół miasta i powiatu ostrowskiego.

Szkoły podstawowe

Klasy 0 - III

prelekcje dla uczniów w zakresie:

 • Realizacja zadań wynikających z założeń programu „ Z Pyrkiem Bezpieczniej"
 • „Bezpieczna Droga do Szkoły" - bezpieczne poruszanie się pieszych po drogach -  prelekcje połączone z wręczaniem pierwszakom elementów odblaskowych, w okresie rozpoczęcia roku szkolnego
 • bezpieczeństwo własne dziecka, w domu i poza domem
 • nauka alarmowania w sytuacjach zagrożenia
 • bezpieczne i zgodne z prawem zachowania w szkole i poza szkołą
 • „Kto wróg, kto przyjaciel?" - omówienie sytuacji zagrożenia i osób, instytucji, do których dziecko może zwrócić się o pomoc, jak to uczynić?
 • Bezpieczne ferie", „Bezpieczne wakacje"

Klasy IV - VI

Prelekcje dla uczniów w zakresie:

 • Realizacja zadań wynikających z założeń programu „ Bezpieczna Szkoła"
 • Bezpieczne i zgodne z prawem zachowania w szkole i poza szkołą - przejawy demoralizacji, szacunek dla nauczyciela, ponadto wstęp do omówienia przestępczości nieletnich (klasy VI)
 • Przestępczość internetowa młodzieży - wzajemne znieważanie się w Sieci, piractwo komputerowe
 • Przygotowanie do egzaminów na kartę rowerową - podsumowanie wiadomości o przepisach ruchu drogowego pod kątem rowerzystów
 •  „Bezpieczne ferie", „Bezpieczne wakacje"

 

Gimnazja

wszystkie klasy

 • Realizacja zadań wynikających z założeń programu „ Bezpieczna Szkoła"
 • Przestępczość i demoralizacja nieletnich - formy popełnienia przestępstwa przez nieletniego, omówienie poszczególnych przestępstw najczęściej występujących na terenie szkół, przykłady zachowań stanowiących demoralizację, odpowiedzialność nieletnich za popełnienie czynu karalnego i przejawy demoralizacji, szacunek dla nauczyciela
 • Skutki i odpowiedzialność zachowań przestępczych i społecznie nieakceptowanych, w szczególności:  narkotyki i inne środki  odurzające, alkohol, subkultury
 • Przestępczość internetowa młodzieży - wzajemne znieważanie się w Sieci, piractwo komputerowe
 • Przygotowanie do egzaminów na kartę motorowerową - istotne informacje na temat najczęściej spotykanych nieprawidłowości podczas użytkowania motorowerów, skuterów, quadów
 • Wstęp do odpowiedzialności karnej (klasy III)

 

Szkoły ponadgimnazjalne

wszystkie klasy

 • Odpowiedzialność nieletnich a odpowiedzialność karna (I klasy, do ukończenia 16 roku życia)
 • Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność za wykroczenia
 • Skutki prawne zachowań przestępczych i społecznie nieakceptowanych - narkotyki i inne środki odurzające oraz alkohol i skutki jakie wywołują w codziennej egzystencji społeczeństwa - najczęściej popełniane pod wpływem alkoholu i narkotyków przestępstwa
 • Przestępczość internetowa - wzajemne znieważanie się w Sieci, piractwo komputerowe

 

prelekcje do rodziców

tematyka związana, w zależności od rodzaju szkoły:

 • odpowiedzialność rodzica za zachowanie dziecka
 • odpowiedzialność rodzica za bezpieczeństwo dziecka, w tym bezpieczeństwo na drodze, w czasie wolnym, podczas korzystania z Internetu - przestrzeganie granicy wiekowej dzieci korzystających z Internetu bez nadzoru dorosłych
 • właściwe wzorce zachowania - omówienie zachowań społecznie nagannych, zagrożonych naśladownictwem przez dzieci: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu, wulgaryzmy, agresja i przemoc, w tym wobec najbliższych, akceptowanie lub brak reakcji na naganne zachowanie dzieci w szkole i w czasie wolnym, ponadto promowanie zachowań pożądanych - dbałość o bezpieczeństwo dzieci na drodze, właściwa opieka, i nadzór nad realizacja obowiązku szkolnego, również w domu, reagowanie na wszelkie przejawy agresji rówieśniczej, nadzór nad użytkowaniem komputera i Internetu przez dzieci i zagrożenia w tym zakresie.

 

Prelekcje i spotkania z gronem pedagogicznym:

 • Współpraca szkoły z instytucjami powołanymi do zwalczania przestępczości i demoralizacji dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki szkolnej
 • Omówienie procedur postępowania dyrekcji szkół i nauczycieli w przypadku zaistnienia przestępstwa w szkole lub stwierdzenia przejawów demoralizacji
 • Wymiana doświadczeń w zakresie wczesnego wykrywania przypadków zachowań niezgodnych z prawem, w tym w szczególności przestępstw narkotykowych i rozbójniczych na terenie szkoły
 • Wspólne spotkania z przedstawicielami instytucji pracujących na rzecz profilaktyki i pomocy rodzinom i dzieciom

 

Udział Policji w imprezach organizowanych przez szkoły - znakowanie rowerów, pogadanki o bezpieczeństwie, pomoc i współorganizowanie szkolnych konkursów wiedzy o bezpieczeństwie.

 

Ponadto:

Policyjna Izba Dziecka prowadzi dyżury profilaktyczne, w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 16.00 - 18.00. Telefon kontaktowy: 62 7377 300.

 

Pisma w sprawie profilaktyki prosimy kierować do Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Odolanowska 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Kontakt w sprawie uzgodnień terminów:

Policyjna Izba Dziecka - 62 7377 300

Zespół ds. Nieletnich - 62 7377 238

Oficer Prasowy - 62 7377 209