Lokalne mapy zagrożeń - Mapy Zagrożeń - KPP Ostrów Wlkp

Mapy Zagrożeń

Lokalne mapy zagrożeń

Data publikacji 04.02.2016

mapy_zagroeW całej Wielkopolsce policjanci rozpoczęli pracę nad stworzeniemmapy zagrożeń bezpieczeństwa. Ma ona obrazować mieszkańcom informacje dotyczące przestępczości i zagrożeń mających miejsce w ich najbliższym otoczeniu. Wpływ na kształt projektowanego narzędzia ma każdy obywatel.

Dopodstawowych potrzeb każdego mieszkańca należy poczuciebezpieczeństwa. Większość osób nie posiada szczegółowychinformacji dotyczących skali i rodzaju przestępczości, czy teżnie jest świadoma zagrożeń występujących w powiecie, mieście,gminie czy dzielnicy. Powszechnie więc bazuje się na własnychspostrzeżeniach, doświadczeniach, a także opiniach innych osóblub doniesieniach medialnych.

Dlatego niezbędnym okazało sięzbudowanie narzędzi, mających na celu badanie i obrazoweprzedstawianie mieszkańcom informacji dotyczących przestępczościi zagrożeń mających miejsce w ich najbliższym otoczeniu.Narzędzie nad którego standardem pracuje Policja (zapraszając dokonsultacji szerokie audytorium osób, podmiotów i instytucji) masłużyć zarówno wskazaniu miejsc  niebezpiecznych, jak iukazywać informacje o zgłaszanych zagrożeniach trapiących lokalnąspołeczność.

27stycznia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło sięspotkanie przedstawicieli Policji, administracji rządowej,samorządowej, organizacji pozarządowych i mediów celemprzedyskutowania jak dokładnie ma wyglądać mapa zagrożeń i jakieinformacje powinna zawierać. Szczegółowo omówiono zakres danychstatystycznych, które będą prezentowane na poziomie ogólnopolskim,wojewódzkim i powiatowym (gminnym). Zdiagnozowano potrzeby ioczekiwania środowisk pozapolicyjnych, dotyczących zakresuudostępnianych informacji o zagrożeniach i wysłuchano propozycji,które zdecydują o przydatności i atrakcyjności tworzonegonarzędzia.

Wnajbliższym czasie policjanci garnizonu wielkopolskiego planująspotkać się ze społeczeństwem i przedstawicielami szereguinstytucji w ramach konsultacji i debat społecznych, ponieważrównież opinie społeczne będą miały wpływ na ostatecznykształt projektowanego narzędzia, służącego do prezentacjiinformacji o stanie bezpieczeństwa.