Wnioski do realizacji debat społecznych - 2015 - Realizacje wniosków z debaty - KPP Ostrów Wlkp

Realizacje wniosków z debaty

Wnioski do realizacji debat społecznych - 2015

debaty-spoleczne2015-b
DEBATY SPOŁECZNE 2015

Realizacja wniosków z debat społecznych

Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim

w roku 2015Wnioski z debaty dla seniorów, w dniu 18 marca 2015 r.

 • wniosek o interwencję wobec samochodów parkujących tyłem do budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego,

W tej sprawie podjęto działania i dokonano niezbędnych ustaleń. O ich wyniku poinformowano osobę zgłaszającą wniosek.

 • wniosek o podjęcie czynności wobec samochodu, który od dwóch lat stoi nieużywany przy aptece przy ul. Piłsudskiego,

W tej sprawie ustalono właściciela pojazdu, wobec którego podjęto działania zmierzające do usunięcia pojazdu. Od właściciela uzyskano pisemne zobowiązanie do usunięcia pojazdu.

 • brak przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej na wprost do marketu LIDL z ul. Pułaskiego,

Odpowiedzi na miejscu udzielił Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Marcin Wieruchowski.

 • sprawa bardzo szybkich zmian oświetleń przejścia przez pasy do szpitala, przykład - ul. Chopina.

W tej sprawie dokonano ustalono, że wszystkie czasy cykli świateł spełniają normy określone w załączniku nr 3 do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.Wnioski z debaty z udziałem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, w dniu 16 czerwca 2015 r.

 • Wniosek o kontynuowanie i zintensyfikowanie działań w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczny ogród, działka" w związku z przypadkami zdarzeń na terenach ogrodów działkowych w postaci demolowania, dewastacji działek. Wskazał również problemy związane z częstymi zmianami dzielnicowych danego terenu, na którym znajdują się działki. Wnioskujący zwrócił się o podejmowanie współpracy Policji z działkowcami.


Dzielnicowi KPP w Ostrowie Wielkopolskim oraz komisariatów podległych systematycznie kontrolują tereny ogródków działkowych, utrzymują stały kontakt z działkowcami oraz zarządcami ogrodów.

W okresie od maja do grudnia 2015 r. na terenie działania Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach odbyły się spotkania z działkowcami POD w Nowych Skalmierzycach i miejscowości Mączniki. Działki są systematycznie kontrolowane podczas pełnienia służby patrolowej.

Na terenie działania Komisariatu Policji w Raszkowie podejmowana jest współpraca z Zarządami Ogródków Działkowych w miejscowości Raszków, Lewków i Warszty. W ramach współpracy policjanci i dzielnicowi prowadzili spotkania z działkowcami, dokonywane są częste kontrole terenów ogródków działkowych.

Komisariat Policji w Odolanowie realizuje na bieżąco patrole na terenie ogródków działkowych i okolicach działek rekreacyjnych.


 • Wniosek w imieniu mieszkańców ul. Rejtana o zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rejtana i Chłapowskiego.


Dokonano lustracji wymienionego skrzyżowania oraz analizy zdarzeń w tym rejonie w okresie ostatnich 4 lat. Z wniosków płynących z powyższych czynności wynika, że budowa sygnalizacji świetlnej na wymienionym skrzyżowaniu nie jest konieczna, jednak zgodnie z informacją Miejskiego Zarządu Dróg inwestycji takiej nie wyklucza się w roku 2016. W przypadku wpłynięcia z MZD wniosku o dane statystyczne, zostaną one udostępnione wnioskodawcy.

 

 • Wniosek o prowadzenie szkoleń dla kadry wychowawczej i uczestników obozów i innych miejsc wypoczynku na temat bezpieczeństwa np. w miejscach kąpieli, metod postępowania w przypadkach gdy młodzież np. upije się lub zażyje środki odurzające.


Spotkania z kadrą wychowawczą oraz uczestnikami kolonii, półkolonii, obozów i innych form wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzone są przez policjantów i dzielnicowych KPP w Ostrowie Wielkopolskim oraz policjantów podległych komisariatów policji na terenie całego powiatu, w okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich. Podczas spotkań omawiane jest bezpieczeństwo wychowanków adekwatnie do zagrożeń występujących w określonej porze roku, a także zagrożenia związane z uzależnieniami, w tym w szczególności ze strony dopalaczy. Kadra wychowawcza informowana jest o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia problemów z zachowaniem podopiecznych.


 • Wniosek o zmniejszenie dozwolonej prędkości na terenie miejscowości Łąkociny do 50 km/h, celem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tym terenie. Obecnie według oznakowania pionowego jest ograniczenie do 70 km/h.Dokonano lustracji wymienionego odcinka drogi, dokonano analizy zdarzeń na drodze K36 w miejscowości Łąkociny. Ustalono, że wnioskodawca wystąpi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem w powyższej sprawie. W przypadku wpłynięcia zapytania z Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, Policja zaopiniuje pozytywnie wnioskowane zmiany.

 • Zapytanie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o możliwości zatrudniania absolwentów szkół z klasami o profilu policyjnym w Policji. Odpowiedzi na miejscu udzielił Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu informując o braku przeszkód w zatrudnianiu w Policji takich osób.


 • Pytanie o termin zakończenia prac przy pasie drogi w rejonie Galerii Ostrovia. Odpowiedzi na miejscu udzielił Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.


 • Pytanie, czy przewidywana jest budowa drogi S11, jako droga dwupasmowa. Odpowiedzi na miejscu udzielił Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak oraz przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego.


 • Wniosek o montaż fotoradaru w miejscowości Przygodzice, z uwagi na nadmierną szybkość pojazdów wjeżdżających do Przygodzic.Dokonano analizy zdarzeń w wymienionym rejonie oraz lustracji wymienionego odcinka drogi. W przypadku wpłynięcia zapytania z Głównej Inspekcji Transportu Drogowego, Policja pozytywnie zaopiniuje wniosek o montaż fotoradaru.

W tej sprawie Delegatura GITD w Poznaniu zwróciła się o informacje statystyczne, dotyczące zdarzeń drogowych za lata 2012-2014, związane z przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami w miejscowości Przygodzice. Dane te zostały przesłane wnioskodawcy. Jednocześnie składającej wniosek udzielono odpowiedzi pisemnej.Wnioski z debaty dla młodzieży w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim, w dniu 17 czerwca 2015 r.

 • Wniosek o zwiększenie liczby patroli w rejonie ul. Wrocławskiej pomiędzy Gimnazjum nr 1 i Szkołą Podstawową nr 12 w związku z przypadkami spożywania alkoholu i wszczynania awantur przez młodzież. Odpowiedzi na miejscu udzielił Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim.


Wymieniony teren objęty jest systematycznymi kontrolami dokonywanymi przez dzielnicowych KPP w Ostrowie Wielkopolskim.


 • Wniosek o reakcję wobec sprzedaży dopalaczy „z ręki do ręki" w rejonie osiedla Zacharzew. Odpowiedzi na miejscu udzielił Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim.


Dzielnicowi KPP w Ostrowie Wielkopolskim prowadzili rozmowy z mieszkańcami wymienionego osiedla oraz kontrole tego terenu nie potwierdzając przekazanej informacji.