Alkoholowe liczydełko - do pobrania - Poradnik Ruchu Drogowego - KPP Ostrów Wlkp

Poradnik Ruchu Drogowego

Alkoholowe liczydełko - do pobrania

drink.jpgAlkohol w organizmie kierującego, to jedna z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych. Wśród kierowców często panuje przekonanie, że „ja to mogę wypić tyle a tyle i będę dobrze jechał" lub „jedno piwko nie zaszkodzi, parę minut i alkomat nic nie wykaże".


Jakże mylne są te twierdzenia, wypowiadane zazwyczaj dla dodania sobie swoistej otuchy, niepewnemu tak naprawdę o prawdziwości swoich słów kierowcy. Jeszcze gorszym i groźniejszym zjawiskiem jest panujące powszechnie społeczne przyzwolenie na kierowanie pod wpływem alkoholu. Jakże często na zasiadającego za kierownicą podchmielonego kierowcę nie reaguje ani wyruszający z nim w podróż członek rodziny ani znajomy, kolega czy koleżanka, pomijając nawet pozostających na miejscu machających ręką gospodarzy zakrapianej alkoholem imprezy.

Oczywiście, kiedy w prasie ukazuje się notka o pijanym kierowcy, który spowodował wypadek to większość czytających słusznie, zdecydowanie potępia pijaka - sprawcę zdarzenia, ale czy ktoś dłużej zastanawia się nad losem innych pokrzywdzonych - pasażerów, których wiózł, osób z innego pojazdu, który uczestniczył w wypadku, leżącego na jezdni pieszego, którzy w tym przypadku nie popełnili żadnego przewinienia?

Dopóki będziemy, jako społeczeństwo przyzwalać na takie zachowania, na naszych drogach nie będziemy czuć się bezpiecznie. Ilość zatrzymywanych kierowców samochodów, czy rowerzystów pod wpływem alkoholu świadczy dobitnie o skali zjawiska, nie o nadmiernym zaangażowaniu policji w „łapanie" tylko takich sprawców.

 

Prócz słów do sumienia, przytoczmy kilka wycinków z przepisów:

 

Prawo o ruchu drogowym:

 

Art. 45. 1. Zabrania się:

  1)   kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

  2)   holowania pojazdu kierowanego przez osobę, o której mowa w pkt 1;

 

Art. 129. 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.

2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:

  3)   żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

  7)   wydawania poleceń:

b)  kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;

  8)   uniemożliwienia:

a)  kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

  9)   używania przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego;

 

Art. 135. 1. Policjant:

  1)   zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:

a)  stwierdzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

 

 Kodeks Wykroczeń:

 

Art. 87. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,

podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

 

Art. 70. § 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną,

podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2, można orzec podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób.

 

Kodeks Karny:

 

Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Art. 179. Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego lub osobę nie posiadającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 

Niżej przygotowane jest do pobrania „Alkoholowe liczydełko" w formacie Excel.

Nie zamieszczamy go po to, by przeliczać sobie po wypiciu alkoholu: „czy już mogę wsiadać za kierownicę", choć pomoże to sprawdzić, oczywiście w przybliżeniu, zawartość alkoholu, jaką możemy mieć jeszcze w naszych żyłach, ale przede wszystkim po to, by uświadomić tym, którzy nie wiedzą, lub nie dowierzają informacjom, jak długo utrzymuje się alkohol w naszym organizmie.

 

xls alkoholoweliczydelko 132.00 Kb