Poradnik rowerzysty - Poradnik Ruchu Drogowego - KPP Ostrów Wlkp

Poradnik Ruchu Drogowego

Poradnik rowerzysty

bike.jpgJazda na rowerze w ostatnich latach stała się bardzo popularnym środkiem transportu,  ze względu na ciągle zwiększające się korki w wielkich miastach coraz więcej osób dojeżdża codziennie do pracy rowerem, a także jest to jeden bardziej popularnych sposobów spędzania wolnego czasu. Niestety wraz ze wzrostem popularności roweru rośnie również liczba wypadków z udziałem rowerzystów.

Rowerzystę można zaliczyć do „nie chronionych uczestników ruchu drogowego" to znaczy , że nie jest on zabezpieczony przez konstrukcję pojazdu, którym się porusza przed skutkami wypadku drogowego. Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa rowerzysty jest jego widoczność, fakt, że rowerzysta widzi jadący samochód nie świadczy o tym, że kierujący pojazdem widzi rowerzystę. Dlatego sami rowerzyści muszą  zadbać  o to, by być widocznym na drodze.  W dalszej części tego opracowania zamieszczono warunki techniczne jakie musi spełniać rower, niestety w Polsce nie  ma przepisów regulujących ubiór samego rowerzysty. Kask i kamizelka odblaskowa mimo tego , że nie są wymagane żadnymi przepisami to powinny stać się obowiązkowym wyposażeniem rowerzysty. W taki sposób kierujący rowerem w znacznym stopniu poprawia swoje bezpieczeństwo.

OBOWI¡ZUJ¡CE PRZEPISY

Rowerzystę obowiązują takie same przepisy ruchu, jak wszystkich innych uczestników ruchu drogowego.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym Dz. U. Nr 58 z 2003 r. poz. 515 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami

Definicje:

art. 2 pkt 47"rower" - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem;

art. 2 pkt 5"droga dla rowerów" - droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi

art. 2 pkt 12 "przejazd dla rowerzystów" - powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczona do przejeżdżania przez rowerzystów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi;

Zasady ogólne:

art. 16 ust. 5 Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

Ruch pojazdów w kolumnie

art. 32

Liczba rowerów jednośladowych jadących w zorganizowanej kolumnie nie może przekraczać - 15;

Odległość między jadącymi kolumnami rowerów nie może być mniejsza niż200 m

 

Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów

art. 33

Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

W razie braku drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza a jeżeli nie jest to możliwe - z jezdni.

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Kierującemu rowerem zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
 • czepiania się pojazdów

 

Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:

 • wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
 • zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

 

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

 • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem lub
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 60 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brak jest wydzielonej drogi dla rowerów.

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

 

Włączanie się do ruchu:

Rowerzysta wjeżdżający na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów jest włączającym się do ruchu, z wyjątkiem sytuacji, gdy rowerzysta wjeżdża na przejazd dla rowerzystów

 

Uprawnienia do kierowania

art. 87

Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat;

art. 96

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania rowerem przez osobę, która nie ukończyła 18 lat - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;

Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.

Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat

art. 97

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.

 

Warunki techniczne dla rowerów

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. Nr 32, poz. 262

wymiary:

długość roweru oraz zespołu złożonego z roweru i przyczepy nie może przekraczać - 4,00 m.

 

wyposażenie

rower powinien być wyposażony:

 • z przodu - w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
 • z tyłu - w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające;
 • co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
 • w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
 • dopuszcza się umieszczenie świateł odblaskowych barwy żółtej samochodowej:
 • na bocznych płaszczyznach kół roweru, z zastrzeżeniem, że z każdego boku pojazdu powinny być widoczne dwa światła: jedno umieszczone na kole przedniej osi, a drugie - na kole tylnej osi;
 • na pedałach roweru

 

NARUSZENIA PRZEPISóW

 • PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Dz. U. Nr 236 poz. 1998 z dnia 30 grudnia 2002 r.
 • Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku     - grzywna 50 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych       - grzywna 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu - grzywna 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach - grzywna 50 zł
 • Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów - grzywna 100 zł

 

opracował : Sławomir Gmurowski - Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim