Ewidencja ukaranych kierowców - KPP Ostrów Wlkp

Ewidencja ukaranych kierowców

Ewidencja ukaranych kierowców

261.jpgEwidencja ukaranych kierowców

 

 

Na podstawie art. 130.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym Policja prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Na podstawie ww. ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2002 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych. Do ewidencji wpisuje się kierowcę, który dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego. Wpisu dokonuje się zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie zawartych w ww. ewidencji danych komendant wojewódzki Policji występuje do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy z wnioskiem o:

1.     cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w stosunku do kierowcy, który w ciągu roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy przekroczył liczbę 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego,

2.     kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy , w razie przekroczenia przez niego 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

 

Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji. Informacje na temat funkcjonowania EWIDENCJI UKARANYCH KIEROWCóW można uzyskać także w Komendach Miejskich i Powiatowych Policji woj. wielkopolskiego.

W celu uzyskania zaświadczenia należy dostarczyć:

PODANIE (wzór do pobrania poniżej)

doc wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia 23.50 Kb

 

DOWóD WPŁATY Opłaty Skarbowej (oryginał), w  kwocie 17 zł na konto:

 

Urząd Miejski, Wydział Finansowy w Ostrowie Wielkopolskim

nr rachunku 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004


Podanie wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim
Wydział Ruchu Drogowego
ul. Odolanowska 19
63-400 Ostrów Wielkopolski


Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 062 7377 260