Lokalne Mapy Zagrożeń - Mapy Zagrożeń - KPP Ostrów Wlkp

Mapy Zagrożeń

Lokalne Mapy Zagrożeń

Data publikacji 05.02.2016

mapy_zagroeKomendantPowiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczakzaprasza mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiegona konsultacje społeczne, które odbędą się w dniu 11lutego br. o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej numer 9 w OstrowieWielkopolskim przy ul. Asnyka 26. Celemkonsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących wytypowaniarodzaju i miejsc występowania zagrożeń na terenie powiatuostrowskiego.

KomendaPowiatowa Policji w OstrowieWielkopolskimaktywnie włączyła się w program dotyczący stworzenia MapyZagrożeń. Jest to nowe narzędzie, które ma pozwalać na bieżąceokreślanie miejsc najbardziej zagrożonych.

StworzenieMapy Zagrożeń ma zostać zbudowane w oparciu o opinie i oczekiwaniamieszkańców społeczności lokalnych, stąd też wychodzącnaprzeciw głównym założeniom tej inicjatywy, policjanci z OstrowaWielkopolskiego przygotowalikonsultacje społeczne, podczas których chcą poznać sugestie,opinie i propozycje mieszkańców powiatu ostrowskiegoco do oczekiwań w kwestii funkcjonowania tego nowego narzędzia.

Wtworzeniu mapy zagrożeń niezbędna jest opinia lokalnejspołeczności. Dlatego ostrowskaPolicjazaprasza mieszkańców OstrowaWielkopolskiego do udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się w dniu11lutego br. o godzinie16.00 w Szkole Podstawowej numer 9 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul.Asnyka 26

Celemkonsultacji jest zebranie opinii i uwag dotyczących wytypowaniarodzaju i miejsc występowania zagrożeń na terenie powiatuostrowskiego.Na podstawie zebranych informacji zostanie opracowana realna „Mapazagrożeń", która odzwierciedli rodzaj przestępstw, wykroczeń imiejsc ich występowania. Pozwoli to na właściwezadaniowanie i dyslokowanie patroli, czy też podjęcie innychdziałań zmierzających do usunięcia zagrożenia.

W przypadkubraku możliwości skorzystania z osobistego uczestnictwa wkonsultacjach wszelkie informacje, opinie, spostrzeżenia możnaprzesyłać do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskimdrogą mailową na adres: rzecznik@ostrow-wielkopolski.policja.gov.pl

Mapama obrazować mieszkańcom informacje dotyczące przestępczościi zagrożeń mających miejsce w ich najbliższym otoczeniu.

Ponadto na poziomie lokalnym dodatkowo zostaną przeprowadzonenastępujące konsultacje społeczne obejmujące swoim zagadnieniemtworzenie map zagrożeń:

1.Naterenie działania Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach konsultacja odbędzie się w dniu 09 lutego 2016 roku o godz. 12.00 wsali Stadionu Miejsko - Gminnego przy ul. Mostowej 1 a w NowychSkalmierzycach. Konsultacjaprzeznaczonajest dla przedstawicieli instytucji i organizacji samorządowych,lokalnych społeczności z terenu Gminy Nowe Skalmierzyce iSieroszewice.

2.Naterenie działania Komisariatu Policji w Raszkowie konsultacjaodbędzie się w dniu 09 lutego 2016 roku o godz. 12.00 w DomuKultury przy ul. Koźmińskiej 8 w Raszkowie. Konsultacjaprzeznaczonajest dla przedstawicieli instytucji i organizacji samorządowych,lokalnych społeczności z terenu Gminy Raszków i OstrówWielkopolski.

3.Na terenie działania Komisariatu Policji w Odolanowie konsultacjaodbędzie się w dniu 10 lutego 2016 roku o godz. 10.00 w CentrumIntegracji Społecznej przy ul. Bartosza 14 w Odolanowie. Konsultacjaprzeznaczonajest dla przedstawicieli instytucji i organizacji samorządowych,lokalnych społeczności z terenu Gminy Odolanów, Przygodzice iSośnie.

4.Na poziomie osiedlowym w Ostrowie Wlkp. konsultacja odbędzie się wdniu 08 lutego 2016 roku o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej numer5 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grabowskiej 1-3. Konsultacjaprzeznaczonajest dla społeczności lokalnej z poszczególnych osiedli orazprzedstawicieli Rady Osiedla nr 2 Wenecja, Rady Osiedla nr 5 Pruślini Rady Osiedla nr 11 Powstańców Wlkp.

5.Na poziomie osiedlowym w Ostrowie Wlkp. konsultacja odbędzie się wdniu 16 lutego 2016 roku o godzinie 16.30 w Zespole Szkół SióstrSalezjanek w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Słowackiego 33A.Konsultacjaprzeznaczona jest dla społeczności lokalnej z poszczególnychosiedli oraz przedstawicieli Rady Osiedla nr 1 Śródmieście i RadyOsiedla nr 10 Parcele Zacharzewskie.

6.Na poziomie osiedlowym w Ostrowie Wlkp. konsultacja odbędzie się wdniu 11 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej numer6 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staroprzygodzkiej 112.Konsultacjaktóraprzeznaczona jest dla społeczności lokalnej z poszczególnychosiedli oraz przedstawicieli Rady Osiedla nr 4 Jana Pawła II, RadyOsiedla nr 6 Kamienice Stare i Rady Osiedla nr 8 Odolanowskie i RadyOsiedla nr 9 Nowe Parcele.