Wnioski z debaty i ich realizacja - 2014 - Realizacje wniosków z debaty - KPP Ostrów Wlkp

Realizacje wniosków z debaty

Wnioski z debaty i ich realizacja - 2014

debaty2014


 

Wnioski zgłoszone na debacie społecznej w dniu 15 października 2014 r.

1. Uzasadnienie przeniesienia dyspozytorni telefonu alarmowego 999 do Kalisza.

2. Zasadność funkcjonowania telefonu alarmowego 112 w Poznaniu. Dzwoniący pod ten numer podaje przyczyny wezwania, a następnie kierowany jest do jednostki w miejscowości, której dotyczy zdarzenie, gdzie musi powtórnie opisywać cel zgłoszenia.

Na powyższe wnioski odpowiedzi udzielił podczas debaty przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, podając zasadność obu rozwiązań.

3. Niebezpieczeństwa spowodowane niewłaściwym poruszaniem się rowerzystów poprzez jazdę rowerem po chodnikach, w tym usytuowanych równolegle do ścieżek rowerowych. Wskazał, że do zdarzeń takich dochodzi na ul. Wrocławskiej, na wysokości numeru 70, przy stacji benzynowej oraz na ul. Chopina i Kompałły.

Wskazane miejsca są objęte służbą patrolową w ramach przydzielonych policjantom rejonów służbowych, którzy zwracają uwagę na wszelkie wykroczenia popełniane przez uczestników ruchu drogowego.

4. Niewłaściwe rozwiązania wysepek dzielących pasy jezdni na ul. Wrocławskiej. Wysepki, poprzedzielane polami malowanymi na jezdni, są za wysokie i w przypadku konieczności omijania bądź wymijania wolno jadącego pojazdu przez pojazd uprzywilejowany jest to niemożliwe. Proponuje zastąpienie wysepek w całości polami namalowanymi na jezdni.

Na powyższe wnioski odpowiedzi udzielił podczas debaty Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, wskazując na działania podejmowane przez Policję wobec rowerzystów oraz na to, że zlikwidowanie wysepek spowalniających ruch pogorszy stan bezpieczeństwa, z uwagi na fakt, że pozostawienie jedynie namalowanych pól nie wystarczy do spowolnienia ruchu.

5. Teren osiedla w centrum miasta (z podanej lokalizacji wynika, że dotyczy to osiedla na ul. Szamarzewskiego) otoczony jest ogrodzeniem z drutem kolczastym, co powoduje, że mieszkańcy, w tym osoby starsze muszą nadkładać drogi idąc do pobliskiego sklepu. Wskazał, że takie rozwiązania – grodzenie płotami, które utrudniają życie ludziom – mają miejsce również w innych rejonach miasta, w tym na ul. Towarowej. Rozwiązania takie zagrażają bezpieczeństwu np. z powodu utrudnień dostępu służbom ratowniczym, w tym Straży Pożarnej.

Powyższe miejsce zostało sprawdzone przez dzielnicowego. Wskazany teren jest terenem prywatnym, na którym miała zostać przeprowadzona rozbudowa istniejącego zabudowania. Właściciel tego terenu po negocjacjach z mieszkańcami pobliskich bloków, umożliwił przejście przez swój teren do pobliskiego sklepu. Z kolei na ul. Towarowej nie ujawniono podobnej sytuacji.

6. Problem lip rosnących w obrębie osiedla. Drzewa były gruntownie pielęgnowane 15 lat temu oraz w niewielkim zakresie w bieżącym roku, kiedy podcięto gałęzie. Drzewa są za wysokie, łamiące się gałęzie spadają z nich na przechodzących pod nimi ludzi. Wniosek dotyczy ujęcia w harmonogramie prac miejskich i podjęcia działań pielęgnacyjnych drzew, a także uprzątnięcia zalegających na terenie osiedla opadłych liści.

Problem drzew dotyczy ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim. Jest to droga krajowa dlatego też skontaktowano się z jej zarządcą tj. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kaliszu. Ustalono, że drzewa są na bieżąco pielęgnowane, a ponadto GDDKiA uzyskała pozwolenie na wycięcie 16 starych drzew, co będzie realizowane w listopadzie tego roku.

7. Z uwagi na istniejący nadal problem dopalaczy zgłoszono wniosek o interwencje w kwestii legislacyjnej dotyczącej dopalaczy.

Na wniosek odpowiedział podczas debaty Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, wskazując na podejmowanie ciągłych działań w celu delegalizacji dopalaczy.

8. Podjęcie interwencji na ulicy Gimnazjalnej, gdzie na terenie klatek schodowych posesji dochodzi do zażywania środków odurzających oraz ich sprzedaży.

Miejsca te zostały objęte kontrolą doraźną przez patrole prewencji, a także przez dzielnicowego w trakcie służby obchodowej rejonu.

9. Wniosek o zmiany strukturalne na ulicy Wrocławskiej dotyczące usytuowania przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ulicą Langiewicza, które zgłaszał już podczas ubiegłorocznej debaty społecznej Policji, zwracając również uwagę na kierujących pojazdami, którzy wyjeżdżając z ulicy Langiewicza jadą na wprost do marketu LIDL lub wyjeżdżają z marketu LIDL jadą w kierunku ulicy Pułaskiego, łamiąc przepisy.

Na wniosek odpowiedział Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim, informując o tym, że ostrowska Policji kierowała w tej sprawie informacje do zarządu dróg, uzyskując odpowiedź, że na chwilę obecną zmiany w obrębie tego skrzyżowania nie są przewidziane, a usytuowanie dodatkowego przejścia dla pieszych spowolniłoby i tak wzmożony ruch na tym odcinku ulicy Wrocławskiej.

10. Mieszkaniec miejscowości Zamość zwrócił uwagę, że na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez tę miejscowość kierujący pojazdami jeżdżą za szybko, stwarzając niebezpieczeństwo dla mieszkających tam ludzi.

Wskazane miejsce jest objęte doraźnymi patrolami policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

11. Wniosek o właściwe oznakowanie drogi 449 – objazd Ostrów-Ostrzeszów. Z uwagi na niewłaściwe obecnie oznakowanie kierujący nie wiedzą, którędy jechać.

Wskazane miejsce jest drogą należącą do powiatu ostrzeszowskiego. W tej sprawie został poinformowany Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ostrzeszowie. Oznakowanie objazdu po stronie powiatu ostrowskiego było prawidłowe. Na chwilę obecną objazd już nie istnieje.

12. Wniosek do Komendanta Powiatowego Policji o wydanie opinii na temat rozwiązania infrastrukturalnego ulicy Poniatowskiego od ulicy Traugutta, gdzie ulica, posiadająca również ścieżkę dla rowerów, w jednym odcinku przesunięta jest osiowo o metr, co powoduje, że jadąc od ulicy Chłopickiego kierujący pojazdem może wjechać na drogę dla rowerów.

Wskazane miejsce zostało sprawdzone przez Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ostrowie Wielkopolskim. Istniejące rozwiązanie nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nie odnotowano w tym miejscu żadnych zdarzeń. Na wskazanym odcinku drogi odbywa się ruch lokalny o małym natężeniu. Wnioskodawca o ustaleniach został osobiście poinformowany wkrótce po debacie przez Naczelnika WRD.

13. Wniosek pedagoga Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wlkp. do Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim o umożliwienie odbywania przez uczniów klas policyjnych praktyk dwu i czterotygodniowych w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Zwróciła uwagę, że obecnie jest to niemożliwe.

Na wniosek odpowiedział podczas debaty Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu informując, że wniosek zostanie rozpatrzony po dokonaniu analizy obowiązujących przepisów. Na chwilę obecną w KPP Ostrów Wlkp. odbywają się praktyki dla uczniów klas o profilu policyjnym.

14. Pytanie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu dotyczące prawidłowości zatrzymywania pojazdów do kontroli, które odbywają się na odcinkach, gdzie stwarza to zagrożenie dla ruchu na drodze. Jako przykład wskazał ulicę Gorzycką, gdzie kontrole pojazdów odbywają się na zakręcie.

Odpowiedzi udzielił podczas debaty Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, który zwrócił uwagę, że kontrole pojazdów są jednym z elementów zapewniania bezpieczeństwa w ruchu drogowym i muszą być wykonywane pomimo, że nie zawsze odcinki dróg, gdzie istnieje zasadność kontroli posiadają miejsca typu zatoka lub szerokie pobocze.

15. Zwrócenie uwagi przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego na uczucie zagrożenia mieszkańców Gorzyc Wielkich sąsiedztwem bazy paliw Orlen. Wystosował jednocześnie zaproszenie dla Wojewody na spotkanie z mieszkańcami Gorzyc Wielkich.

Na wniosek odpowiedział podczas debaty Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, który zapowiedział, że bezpieczeństwo na tym terenie będzie sprawdzane. W drugiej kolejności przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego zapewnił, że przekaże Wojewodzie zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami Gorzyc Wielkich.

16. Wniosek o podjęcia działań w rejonie pustostanu znajdującego się przy torach kolejowych za ogrodami działkowymi przy ulicy Miłej, gdzie bardzo często odbywają się libacje, na których obecny jest alkohol i narkotyki. Uczestnicy libacji, osoby starsze i bardzo młode, wychylają się z okien, są agresywni do zwracających im uwagę działkowiczów, w których rzucają butelkami i niszczą im działki.

Wskazane miejsce zostało objęte kontrolą doraźną przez patrole prewencji, a także przez dzielnicowego w trakcie służby obchodowej rejonu. Ponadto, w wyniku podjętych czynności, wejście do pustostanu zostało zamurowane, uniemożliwiając przedostanie się do niego osobom niepożądanym.

17. Wniosek o zwrócenie uwagi na młodzież, która przebywa na terenie parku miejskiego przy ulicy Piłsudskiego, w szczególności w rejonie amfiteatru, która hałasuje, bierze udział w libacjach, po których w parku pozostają porzucone butelki po alkoholu.

Wskazany rejon jest objęty służbą patrolową. Dodatkowo miejsce to jest obiektem częstych kontroli policjantów z Zespołu ds. Nieletnich.

18. Jak problem bezpieczeństwa seniorów widziany jest na szczeblu wojewódzkim.

Komendant Wojewódzki odpowiedział na pytanie informując o szeregu działań podejmowanych przez wielkopolską Policję dotyczących bezpieczeństwa seniorów. Poinformował o przygotowanym już „Poradniku dla seniora”, który będzie niebawem wydany. Do tego zagadnienia odniosła się również obecna na debacie Beata Klimek Prezes Fundacji „Przyjazny Ostrów”. Poinformowała, że fundacja realizuje swoje programy skierowane do seniorów: „Nie daj się oszukać” i „Sztuczka na wnuczka”. Programy realizowane są w różnych formach, np. teatralnych. W ramach tych programów współpracuje również z Policją, dziękując jednocześnie Komendantowi Powiatowemu Policji w Ostrowie Wielkopolskim za współpracę.

Za tę współpracę podziękował również Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, który zwracając się jednocześnie do obecnej na sali młodzieży z klas policyjnych prosił o angażowanie się uczniów we wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa osób starszych. KPP w Ostrowie Wlkp. przeprowadza cykl spotkań z klubami seniorów, a w marcu 2015 roku miała miejsce debata społeczna poświęcona w całości bezpieczeństwu seniorów.

19. Wniosek do przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego o właściwe uporządkowanie terenu w miejscowości Janków Przygodzki przez spółkę GAZ SYSTEM, która zakończyła tam swoje prace.

Na wniosek odpowiedział przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, który zapewnił, że teren zostanie uporządkowany.

20. Nie wszyscy seniorzy mają kontakt z kierowanymi do nich informacjami. Wniosek, by takich informacji było więcej w telewizji kablowej.

Wniosek przekazano lokalnej stacji telewizyjnej ProArt. Uzgodniono, że w miarę możliwości telewizja będzie publikowała materiały profilaktyczne w tym zakresie oraz informowała o zdarzeniach z udziałem osób starszych.

21. Wniosek o zapewnienie darmowego radcy prawnego dla seniorów.

Ustalono, że w Urzędzie Miasta radca prawny przyjmuje bezpłatnie w co drugi czwartek miesiąca od godz. 12:00 do 16:00.

22. Zwrócenie uwagi na osoby śpiące na ławkach na terenie dworca PKP oraz w parku przy ulicy Głogowskiej.

Powyższe miejsca są objęte służbą patrolową. Podlegają one również kontroli dzielnicowych w trakcie służby obchodowej.

23. Wyrażenie gotowości do włączenia się w kolportaż wydanych przez KWP w Poznaniu „Poradników dla Seniora”. Zwrócenie uwagi, że starsi ludzie nie zawsze je przeczytają, więc powinno być więcej informacji w telewizji kablowej.

Otrzymane z KWP w Poznaniu Poradniki zostały rozprowadzone w czasie spotkań policjantów z klubami seniora.

24. Prośba ostrowskiej grupy PaT do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o przedstawienie, jak ważna jest profilaktyka skierowana do młodzieży.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji wyjaśnił, jak ważne są działania w ramach prewencji kryminalnej wśród młodzieży, w szczególności profilaktyka rówieśnicza, realizowana również przez grupy PaT.

25. Zapytanie mieszkanki osiedla, czy jeżeli słyszy krzyki za oknem, to ma dzwonić na Policję czy nie, gdyż jak twierdzi, zazwyczaj osoby hałasujące szybko się oddalają.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji wyjaśnił, że każde zgłoszenie będzie przyjęte przez oficera dyżurnego, a na miejsce skierowany zostanie patrol policji celem sprawdzenia nie tylko tego miejsca, ale również pobliskiego terenu.

26. Prośba do Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o wyjaśnienie zgodności z prawem policyjnych akcji „Trzeźwy poranek”, ponieważ publikacje mówią, że badanie trzeźwości można wykonać jedynie w przypadku podejrzenia, że kierujący jest nietrzeźwy.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji wyjaśnił, że każde działania, jakie podejmują policjanci są oparte na przepisach prawa.

Wnioskującemu udzielono następującej pisemnej odpowiedzi:

W związku z Pana pytaniem, które zostało zadane podczas debaty społecznej odbywającej się w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 15 października 2014 r., dotyczącym podstawy prawnej przeprowadzanych badań trzeźwości kierowców przez policjantów w trakcie m. in. działań „Trzeźwy poranek” informuję, że działania Policji w tym zakresie opierają się na Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997, nr 98, poz. 602 z późn. zm.).

Kwestie związane z przeprowadzaniem badań stanu trzeźwości reguluje art. 129, ust. 2, pkt 3 wymienionej Ustawy:


Art. 129.

ust. 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.

ust. 2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest uprawniony do:

pkt 3. Żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;


Należy zatem zwrócić uwagę na to, że policjant ma prawo żądać od każdego kierującego pojazdem poddania się badaniu jego stanu trzeźwości (...Żądania poddania się przez kierującego pojazdem...). Natomiast tzw. „uzasadnione podejrzenie”, odnosi się do innych osób, które mogły kierować pojazdem – (…lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem…).

27. Zwrócenie uwagi na nielogiczne konstrukcje niektórych ścieżek rowerowych, poprzecinanie ich ulicami, wyjazdami z bram, progami trudnymi do pokonania przez rowerzystów. Przykład ścieżki rowerowej na ulicy Wrocławskiej od ronda do ulicy Armii Krajowej, z której rowerzyści nie korzystają, gdyż nie ma z niej żadnego zjazdu na tym odcinku. Ponadto oznakowanie ścieżek rowerowych jest przypadkowe, znaki drogowe się wykluczają, brak jest znaków dla rowerzystów jadących ścieżką rowerową o zbliżaniu się do przejazdu dla rowerów przez jezdnię. Usytuowanie ścieżek wzdłuż chodników jest chaotyczne.

Do tego wniosku odniósł się obecny na debacie Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, wyjaśniając rozwiązania strukturalne i prawne ścieżek rowerowych na terenie miasta. Zapewnił, że będą one sukcesywnie przebudowywane.

28. Wniosek o podejmowanie czynności prewencyjnych wobec rowerzystów popełniających wykroczenia w ruchu drogowym.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poinformował o działaniach podejmowanych przez Policję wobec kierujących, którzy popełniają wykroczenia w ruchu drogowym.

29. Wniosek o zamontowanie lustra na przeciwko wyjazdu z parkingu szkoły przy ul. Partyzanckiej, z uwagi na to, że samochody parkujące na chodniku przed szkołą zasłaniają wyjeżdżającym widok na pojazdy nadjeżdżające od strony Ronda Sybiraków.

Wniosek zrealizowano. We wskazanym miejscu zamontowano lustro mające na celu zapewnienie widoczności włączającym się do ruchu pojazdom, które wyjeżdżają z parkingu przy Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Partyzanckiej.