Realizacje wniosków z debaty społecznej - Realizacje wniosków z debaty - KPP Ostrów Wlkp

Realizacje wniosków z debaty

Realizacje wniosków z debaty społecznej

 

debaty-spoleczne-b
Debaty Społeczne 2013

 Realizacja wniosków z debaty społecznej, która odbyła się w dniu 13 listopada 2013 r.

1. Problem związany ze sprzedażą dopalaczy na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Policja powinna podjąć współpracę z Urzędem Skarbowym, by ścigać handlujących dopalaczami, którzy nie płacą podatków.

Do końca 2013 roku, w wyniku prowadzonych działań przez KPP w Ostrowie Wielkopolskim, zostały zlikwidowane wszystkie punkty, w których odbywał się handel dopalaczami. Ten obszar nadal podlega monitorowaniu.

W ubiegłym roku policjanci zabezpieczyli łącznie blisko 1.400 gramów „dopalaczy" tj. około 500 sztuk opakowań różnego rodzaju środków. Prowadzono postępowania przygotowawcze z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w trakcie których wykazano, że zabezpieczone substancje były „dopalaczami". 

W grudniu 2013 r. w KPP w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja poświęcona prawno - karnym aspektom zwalczania „dopalaczy". W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu i miasta i powiatu oraz instytucji wspierających Policję w działaniach związanych ze zwalczaniem zjawiska handlu dopalaczami - Sanepidu, Urzędu Skarbowego, Okręgowego Inspektoratu Pracy, szpitala miejskiego, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Przewodniczący Miejskiej i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa. Konferencja miała na celu wypracowanie metod skutecznej walki ze zjawiskiem handlu „dopalaczami". Uczestnicy konferencji wyraźnie zapewnili, że do zwalczania procederu związanego z dopalaczami, będą wykorzystywane wszelkie możliwe prawnie narzędzia, którymi dana instytucja dysponuje. Istotnym elementem będzie wymiana informacji o wszelkich ujawnionych nieprawidłowościach, związanych ze sprzedażą „dopalaczy".

Z uwagi na ponowne stwierdzenie przypadków działalności punktów sprzedaży dopalaczy zostały one objęte działaniami funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich KPP wzmocnionych policjantami OPI, którzy ujawniają osoby dokonujące zakupu, potwierdzając fakt kontynuowania przez te punkty sprzedaży środków zastępczych.

Policjanci z KPP w Ostrowie Wielkopolskim od listopada 2013 roku do końca czerwca 2014 r. przeprowadzili 132 prelekcje w szkołach średnich, gimnazjach i szkołach podstawowych na temat dopalaczy. Prelekcje kierowane były do uczniów, nauczycieli i rodziców. Są one nadal kontynuowane.

2. Brak przejścia dla pieszych z ulicy Pułaskiego w kierunku LIDL na ulicy Wrocławskiej.

Uzyskano opinię GDDKiA:

Opracowana koncepcja uspokojenia ruchu na ul. Wrocławskiej i wykonana przebudowa ulicy nie przewidywała lokalizacji przejścia przy ul. Pułaskiego. Występuje przejście 100 m dalej w kierunku ul. Langiewicza.

Wprowadzenie dodatkowego przejścia spowoduje zwiększenie występujących i tak już korków na tej ulicy, spowodowanych sygnalizacją i wielkością ruchu na Rondzie Bankowym.

3. Konieczność przebudowy wysepek na ulicy Wrocławskiej, które pozwolą na wyjazd z marketu LIDL w ulicę Pułaskiego oraz na dojazd do LIDL-a z ulicy Langiewicza.

Uzyskano opinię GDDKiA:

Przebudowa wysepek na ul. Wrocławskiej umożliwiając wyjazd z Lidla w ul. Pułaskiego na obecnym etapie i wielkości ruchu na ul. Wrocławskiej jest niemożliwa. Istnieją wyjazdy prawoskrętne.

Przebudowa skrzyżowań będzie mogła być wykonana po oddaniu do ruchu II etapu Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Wtedy ul. Wrocławska będzie ulicą miejską.

4. Pytanie skierowane do Wojewody: w miejscowości Górzno i Szczury, na drodze krajowej nr 11 brak lewoskrętów na zjazdach w kierunku Raszkowa i Szczurawic, gdzie dochodzi często do kolizji.

Odpowiedzi udzielono podczas debaty.

5. Pytanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji: niewłaściwe usytuowanie fotoradaru w miejscowości Szczury, który znajduje się za skrzyżowaniem w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego, a które powoduje odwołanie wcześniejszego ograniczenia prędkości do 50 km/h.

Odpowiedzi udzielono podczas debaty.

6. Wniosek o zaproszenie do rozmów w zakresie problematyki dopalaczy aptekarzy, gdyż apteki sprzedają młodzieży leki działające psychotropowo, np. syrop Acodin.

Skierowano pisma do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu, Oddział w Kaliszu celem podjęcia działań, które będą miały na celu skuteczne zabezpieczenie dzieci i młodzieży przed niekontrolowanym dostępem do leków o działaniu psychoaktywnym, w tym poprzez przeanalizowanie i sporządzenie list leków, których nie powinno wydawać się osobom małoletnim, w tym leków zawierających takie substancje, jak na przykład benzydaminę, kodeinę, czy dekstromedorfan oraz rozważenia przeprowadzenia szkoleń lub rozmów z właścicielami aptek, w celu zwrócenia uwagi na to zjawisko.

Policjanci Zespołu ds. Nieletnich prowadzą w szkołach prelekcje dla rodziców i grona pedagogicznego, w których zaznaczają problem dostępu młodzieży do ogólnodostępnych leków o działaniu psychoaktywnym.

7. Wniosek o realizację przez Policję zapowiedzi współpracy w sprawie dopalaczy z Urzędem Skarbowym.

Współpracę zainicjowano podczas konferencji Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim poświęconej prawno - karnym aspektom zwalczania „dopalaczy"

8. Wniosek mieszkańca centrum miasta Ostrowa Wielkopolskiego o zakup dla KPP w Ostrowie Wielkopolskim sonometru, w związku z motocyklami, które mają zdemontowane tłumiki i powodują nadmierny hałas.

Pytanie kierowano do Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz władz miasta i powiatu.

9. Zwrócenie uwagi na duże nasilenie ruchu na drogach wojewódzkich przebiegających przez Odolanów, tj. drogi relacji Ostrów Wielkopolski - Krotoszyn i Krotoszyn - Czarnylas - Ostrzeszów, gdzie wskutek poruszających się nimi przeciążonych samochodów ciężarowych, pękają ściany budynków usytuowanych bezpośrednio przy drogach.

Uzyskano opinię Zarządu Dróg Wojewódzkich:

W planach zagospodarowania przestrzennego przewidziane są obwodnice tych odcinków. Czas realizacji nieznany.

10. Zapytanie, czy będą budowane ścieżki rowerowe przy drodze z Odolanowa do Tarchał Wielkich, z uwagi na częste potrącenia rowerzystów.

Uzyskano opinię Zarządu Dróg Wojewódzkich:

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa pierwszego, 1,5-kilometrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Tarchały. Czas budowy kolejnych odcinków w chwili obecnej nieznany.

11. Zwrócenie uwagi na potrzebę debat Policji, wskazanie, że powinni w nich uczestniczyć parlamentarzyści, z którymi jest rzadki kontakt.

Zaplanowano kierowanie zaproszeń na kolejne debaty do ostrowskich parlamentarzystów.

12.Wniosek o zaprzestanie, „polowania" na osoby spożywające piwo przed sklepami na wsiach, gdzie nie ma ogródków piwnych, jak to ma miejsce na terenie miast.

Odpowiedzi udzielono podczas debaty.

13. Zwrócenie uwagi na problem dopalaczy, w odniesieniu do młodzieży, która w ciągu dnia, zamiast przebywać na zajęciach w szkołach jest widywana
na ulicach, zachowując się niewłaściwie, a czasem prowokacyjnie, co może wskazywać, że są po użyciu dopalaczy.

Policjanci ostrowskiej Komendy prowadzą stałe działania w zakresie monitorowania młodzieży przebywającej poza szkołami w godzinach lekcyjnych, w zakresie przeciwdziałania demoralizacji związanej z zażywaniem dopalaczy, utrzymując ciągłą współpracę w tym zakresie z pedagogami szkolnymi. Patrole policjantów Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP codziennie pełnią służbę ukierunkowaną na zwalczanie zjawiska handlu dopalaczami, w tym w szczególności dzieciom i młodzieży. Zadania związane z ujawnianiem nieletnich przebywających na wagarach jest zadaniem stałym policjantów Zespołu. Nieletni są przekazywani rodzicom, a w uzasadnionych przypadkach badani na zawartość środków odurzających w organizmie.

14. Wniosek o podjęcie współpracy Policji z pedagogami szkolnymi.

Współpraca z pedagogami szkolnymi jest stałym i realizowanym na bieżąco zadaniem policjantów Zespołu ds. Nieletnich. Zadania te realizują również dzielnicowi KPP i jednostek jej podległych. Kontakty mają na celu bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa w szkołach, prowadzenie rozmów z uczniami, których zachowanie wskazuje na przejawy demoralizacji, w tym niewłaściwego realizowania obowiązku szkolnego oraz ujawnianie zdarzeń noszących znamiona czynu karalnego. w szkołach realizowanych jest obecnie bardzo dużo działań profilaktycznych i informacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

15. Zwrócenie uwagi na problem spożywania alkoholu na terenie ośrodka wypoczynkowego Piaski - Szczygliczka.

Rejon ośrodka Piaski - Szczygliczka jest objęty służbą patrolową oraz obchodem dzielnicowych. W dyslokacji służby wyznaczane są zadania dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym rejonie.

16. Wniosek o kierowanie na teren ośrodka, a w szczególności na plażę, patroli Policji, które będą reagować na zaśmiecanie i spożywanie alkoholu.

Nawiązano kontakt oraz zorganizowano spotkanie z koordynatorem WOPR na terenie powiatu ostrowskiego, z którym uzgodniono zasady współpracy ostrowskiej Policji z WOPR na terenie ośrodków Piaski - Szczygliczka, Antonin i Raszków w okresie sezonu letniego, celem zapewnienia w ich obrębie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dokonano ustaleń w zakresie ratowników pełniących dyżury na kąpieliskach i uzyskano ich dane kontaktowe do bezpośredniego kontaktu policjantów prewencji w ramach pełnienia służby. Zaplanowano rozwiązania w zakresie pełnienia służb na terenach wymienionych kąpielisk. Zaplanowano doraźne kontrole podczas pełnienia służby patrolowej miejsc, gdzie znajdują się ogólnodostępne, nie strzeżone zbiorniki wodni.

17. Wniosek do Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim o podjęcie współpracy ostrowskiej Policji oraz Straży Miejskiej z grupą PaT.

Współpraca KPP z ostrowską grupą PaT „Uzależnieni od Teatru" została nawiązana i jest realizowana. Grupa, działając już pod patronatem Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim, wystawiła w ostrowskiej Synagodze spektakl „Łąka". We współpracy z grupą zorganizowano wielkopolskie obchody Ogólnopolskiego Dnia Profilaktyki w dniu 14 czerwca 2014 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Planowane są dalsze wspólne działania profilaktyczne grupy oraz ostrowskiej Policji, skierowane do młodzieży szkolnej, obejmujące tematykę uzależnień, w tym „dopalaczy", kolejne spektakle i film profilaktyczny.

18. Informacja o długotrwałym oczekiwaniu na odebranie rozmowy przez dyżurnego KPP Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim pod nr 997.

Wydano polecenia dla Zespołu Dyżurnych dotyczące bezwzględnego przestrzegania zasad niezwłocznego odbierania telefonu alarmowego przez dyżurujących policjantów, w tym natychmiastowego przejmowania rozmowy przez jednego z dyżurnych w przypadku prowadzenia rozmowy przez drugiego.

19. Wniosek o utworzenie prawoskrętu na skrzyżowaniu ul. Kaliska - zjazd do Galerii Ostrovia.

Uzyskano opinię GDDKiA:

Utworzenie prawo skrętu na skrzyżowaniu ul. Kaliskiej - zjazd do Galerii Ostrovia w czasie budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego jest zaplanowana budowa drogiej jezdni ul. Kaliskiej do ul. Słowackiego, łącznie z przebudową tego skrzyżowania. Ul. Kaliska będzie drogą miejską.

Uzyskano również opinię Miejskiego Zarządu Dróg:

Skrzyżowanie ulicy Kaliskiej z ulicą Ofierskiego jest przewidziane do całkowitej przebudowy. Docelowo ulica Kaliska w obrębie tego skrzyżowania będzie przebudowana do drogi dwujezdniowej. Na skrzyżowaniu zaprojektowana jest sygnalizacja świetlna. Relacje lewoskrętu będą obsługiwane z pasów do skrętu w lewo w kierunku Galerii oraz projektowanej naprzeciw drogi gminnej.

20. Wniosek o utworzenie prawoskrętu na skrzyżowaniu ul. Chopina  z ulicą Wysocką.

Uzyskano opinię Miejskiego Zarządu Dróg:

Utworzenie prawo skrętu na wskazanym skrzyżowaniu dróg nie znajduje uzasadnienia ze względów ruchowych i strukturalnych.

21. Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ulicą Armii Krajowej brakuje prawoskrętu i lewoskrętu.

Uzyskano opinię Miejskiego Zarządu Dróg:

Utworzenie prawo skrętu na wskazanym skrzyżowaniu dróg nie znajduje uzasadnienia ze względów ruchowych i strukturalnych.

22. Utworzenie prawoskrętu na wielu innych skrzyżowaniach, które zadający pytanie miał przedstawić w piśmie.

Do KPP nie wpłynęło pismo dotyczące innych skrzyżowań.

23. Wniosek o przebudowę skrzyżowania na ulicy Wrocławskiej, w rejonie stacji paliw SHELL i marketu LIDL tak, aby można było poruszać się w każdą stronę.

Uzyskano opinię GDDKiA:

Przebudowa wysepek na ul. Wrocławskiej umożliwiając wyjazd z Lidla w ul. Pułaskiego na obecnym etapie i wielkości ruchu na ul. Wrocławskiej jest niemożliwa. Istnieją wyjazdy prawoskrętne.

Przebudowa skrzyżowań będzie mogła być wykonana po oddaniu do ruchu II etapu Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Wtedy ul. Wrocławska będzie ulicą miejską.

24. Wniosek o ustawienie znaków „ustąp pierwszeństwa" na prawoskrętach w rejonie skrzyżowań:

-                   ul. Partyzancka - Sienkiewicza, 

-                   ul. Piastowska, w kierunku wiaduktu przy ulicy Kościuszki.

Oznakowanie istnieje i jest zgodne z przepisami.

25. Zwrócenie uwagi na brak pasa włączenia się do ruchu w ulicę Kaliską, wyjazd z Galerii.

Uzyskano opinię Miejskiego Zarządu Dróg:

Skrzyżowanie posiada sygnalizację świetlną. Wskazana relacja obsługiwana jest bezkolizyjnie. Brak uzasadnienia dla wnioskowanego rozwiązania.

26. Podziękowanie za dobrą współpracę z Policją, zwłaszcza z dzielnicowymi, którzy są dobrze znani mieszkańcom.

27.  TIR-y, które jeżdżą ulicą Południową i Kamienną, pomimo zakazu ich wjazdu.

Zadanie to zostało włączone do zadań doraźnych Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Ostrowie Wlkp. i było przekazywane na odprawach policjantów WRD do służby, celem zwracania uwagi na wskazane wykroczenia.

Zdania dotyczące ruchu pojazdów TIR i popełniania przez nich wykroczeń w ruchu drogowym są realizowane między innymi w trakcie działań WRD „BUS, TRUCK".

28. Bezzasadny znak „nakaz skrętu w lewo” Przy TESCO na ul. Majorka.

Wydział Ruchu Drogowego KPP w Ostrowie Wlkp. poinformował Dyrektora MZD o niewłaściwie zamieszczonym znaku. Znak został usunięty.

29.  Wniosek dotyczący utworzenia ronda na skrzyżowaniu ulic Śmigielskiego - Paderewskiego - Asnyka.

Wniosek zrealizowano, rondo zostało oddane do użytku w bieżącym roku.

  30. Brak przejścia dla pieszych z ulicy Pułaskiego w kierunku LIDL na ulicy Wrocławskiej.

 Uzyskano opinię GDDKiA:

Opracowana koncepcja uspokojenia ruchu na ul. Wrocławskiej i wykonana przebudowa ulicy nie przewidywała lokalizacji przejścia przy ul. Pułaskiego. Występuje przejście 100 m dalej w kierunku ul. Langiewicza.

Wprowadzenie dodatkowego przejścia spowoduje zwiększenie występujących i tak już korków na tej ulicy, spowodowanych sygnalizacją i wielkością ruchu na Rondzie Bankowym.

31.  Konieczność przebudowy wysepek na ulicy Wrocławskiej, które pozwolą na wyjazd z marketu LIDL w ulicę Pułaskiego oraz na dojazd do LIDL-a z ulicy Langiewicza.

Uzyskano opinię GDDKiA:

Przebudowa wysepek na ul. Wrocławskiej umożliwiając wyjazd z Lidla w ul. Pułaskiego na obecnym etapie i wielkości ruchu na ul. Wrocławskiej jest niemożliwa. Istnieją wyjazdy prawoskrętne.

Przebudowa skrzyżowań będzie mogła być wykonana po oddaniu do ruchu II etapu Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Wtedy ul. Wrocławska będzie ulicą miejską.

32.  Zwrócenie uwagi na duże nasilenie ruchu na drogach wojewódzkich przebiegających przez Odolanów, tj. drogi relacji Ostrów Wielkopolski - Krotoszyn i Krotoszyn - Czarnylas - Ostrzeszów, gdzie wskutek poruszających się nimi przeciążonych samochodów ciężarowych, pękają ściany budynków usytuowanych bezpośrednio przy drogach.

Uzyskano opinię Zarządu Dróg Wojewódzkich:

W planach zagospodarowania przestrzennego przewidziane są obwodnice tych odcinków. Czas realizacji nieznany.

33. Zapytanie, czy będą budowane ścieżki rowerowe przy drodze z Odolanowa do Tarchał Wielkich, z uwagi na częste potrącenia rowerzystów.

Uzyskano opinię Zarządu Dróg Wojewódzkich:

W najbliższym czasie rozpocznie się budowa pierwszego, 1,5-kilometrowego odcinka ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Tarchały. Czas budowy kolejnych odcinków w chwili obecnej nieznany.

34. Zwrócenie uwagi na potrzebę debat Policji, wskazanie, że powinni w nich uczestniczyć parlamentarzyści, z którymi jest rzadki kontakt.

Skierowano zaproszenia na kolejną debatę.

35.  Wniosek o utworzenie prawoskrętu na skrzyżowaniu ul. Kaliska - zjazd do Galerii Ostrovia.

Uzyskano opinię GDDKiA:

Utworzenie prawo skrętu na skrzyżowaniu ul. Kaliskiej - zjazd do Galerii Ostrovia w czasie budowy obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego jest zaplanowana budowa drogiej jezdni ul. Kaliskiej do ul. Słowackiego, łącznie z przebudową tego skrzyżowania. Ul. Kaliska będzie drogą miejską.

Uzyskano również opinię Miejskiego Zarządu Dróg:

Skrzyżowanie ulicy Kaliskiej z ulicą Ofierskiego jest przewidziane do całkowitej przebudowy. Docelowo ulica Kaliska w obrębie tego skrzyżowania będzie przebudowana do drogi dwujezdniowej. Na skrzyżowaniu zaprojektowana jest sygnalizacja świetlna. Relacje lewoskrętu będą obsługiwane z pasów do skrętu w lewo w kierunku Galerii oraz projektowanej naprzeciw drogi gminnej.

36 Wniosek o utworzenie prawoskrętu na skrzyżowaniu ul. Chopina  z ulicą Wysocką.

Uzyskano opinię Miejskiego Zarządu Dróg:

Utworzenie prawo skrętu na wskazanym skrzyżowaniu dróg nie znajduje uzasadnienia ze względów ruchowych i strukturalnych.

37.  Na skrzyżowaniu ul. Kościuszki z ulicą Armii Krajowej brakuje prawoskrętu i lewoskrętu.

Uzyskano opinię Miejskiego Zarządu Dróg:

Utworzenie prawo skrętu na wskazanym skrzyżowaniu dróg nie znajduje uzasadnienia ze względów ruchowych i strukturalnych.

38.  Utworzenie prawoskrętu na wielu innych skrzyżowaniach, które zadający pytanie miał przedstawić w piśmie.

Do KPP nie wpłynęło pismo dotyczące innych skrzyżowań.

39.  Wniosek o przebudowę skrzyżowania na ulicy Wrocławskiej, w rejonie stacji paliw SHELL i marketu LIDL tak, aby można było poruszać się w każdą stronę.

Uzyskano opinię GDDKiA:

Przebudowa wysepek na ul. Wrocławskiej umożliwiając wyjazd z Lidla w ul. Pułaskiego na obecnym etapie i wielkości ruchu na ul. Wrocławskiej jest niemożliwa. Istnieją wyjazdy prawoskrętne.

Przebudowa skrzyżowań będzie mogła być wykonana po oddaniu do ruchu II etapu Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Wtedy ul. Wrocławska będzie ulicą miejską.

40.   Wniosek o ustawienie znaków „ustąp pierwszeństwa" na prawoskrętach w rejonie skrzyżowań:

-   ul. Partyzancka - Sienkiewicza, 

-   ul. Piastowska, w kierunku wiaduktu przy ulicy Kościuszki.

Oznakowanie istnieje i jest zgodne z przepisami.

41. Zwrócenie uwagi na brak pasa włączenia się do ruchu w ulicę Kaliską, wyjazd z Galerii.

Uzyskano opinię Miejskiego Zarządu Dróg:

Skrzyżowanie posiada sygnalizację świetlną. Wskazana relacja obsługiwana jest bezkolizyjnie. Brak uzasadnienia dla wnioskowanego rozwiązania.