Realizacje wniosków z debaty

Wnioski z debat społecznych Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2018

Realizacja wniosków z debat społecznych Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim w roku 2018

Realizacja wniosków z debat społecznych

Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim

w roku 2018
 

 1. Wnioski sformułowane na debacie w Zespole Szkół Technicznych:

 • Czy przy szkole ZST można zrobić przejście dla pieszych ponieważ jest tu skrzyżowanie, a nie ma pasów.

W tej sprawie skierowano pismo do Zarządu Dróg Miejskich. Jednocześnie ustalono, że na tym odcinku ul. Poznańskiej utworzone jest przejście dla pieszych z sygnalizacja świetlną na skrzyżowaniu z ul. Dembińskiego.

 • Przedłużenie czasu świateł na przejściu dla pieszych ul. Krotoszyńska ( pomiędzy stacją benzynową a ESKĄ)

W tej sprawie skierowano pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Do wniosku przychylono się.

 • Ul. Bratnia/Odolanowska – na parkingu stoją samochody przez co jest słaba widoczność i ciężko wyjechać.

Miejsce objęto doraźnymi kontrolami patroli Wydziału Ruchu Drogowego.

 

 1. Wnioski sformułowane na debacie w Sieroszewicach

 • Rososzyca – teren zabudowany, wielokrotne wyprzedzanie na przejściach dla pieszych, przekraczanie podwójnej ciągłej, nadmierna prędkość, wręcz piractwo drogowe, od kilku lat brak patroli policyjnych (droga powiatowa Ostrów – Grabów). (wniosek zawarty w ankiecie).

 Wykonane czynności: dyslokowanie patroli WRD we wskazany rejon, reagowanie na wykroczenia, kontrole stanu technicznego pojazdów, w tym motocykli, organizowanie działań własnych „Prędkość”, „Motocyklista”, zwracanie uwagi na kierujących pojazdami rolniczymi.

 • Wyjeżdżający z pól rolnicy pozostawiają na chodnikach i jezdni błoto naniesione kołami ciągników.

W sprawie powyższego wniosku wydano polecenia do realizacji przez policjantów komisariatów. W ramach podejmowanych w tym zakresie działań profilaktycznych policjanci komisariatów i posterunków organizowali spotkania z rolnikami, również przy udziale przedstawicieli samorządu lokalnego, w trakcie których informowali ich o konieczności dbania o czystość pojazdów i maszyn rolniczych oraz o konsekwencjach prawnych w przypadku zanieczyszczania infrastruktury drogowej.

 

 1. Wnioski sformułowane na debacie w Ostrowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

 • Przekraczanie prędkości przez samochody na ul. Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim, więcej patroli w tym rejonie.

 • Poruszanie się rowerzystów po chodnikach na ul. Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

 • Na ulicy Wolności rowerzyści jeżdżą kontrapasem w obu kierunkach.

Wykonane czynności wobec powyższych trzech zadań: dyslokowanie patroli WRD (w tym patroli pieszych) we wskazany rejon, reagowanie na wykroczenia, organizowanie działań własnych „Prędkość”, „Motocyklista”, „Kierujący – Pieszy”.

 • Na ulicy Królowej Jadwigi w Ostrowie Wielkopolskim światła świecą się za krótko.

W tej sprawie skierowano pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wniosek został rozpatrzony zgodnie z właściwością przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Zgodnie z nadesłana informacją długość sygnałów zielonych pozwala na bezpieczne pokonanie przejścia przez osoby starsze, poruszające się w ruchu swobodnym z prędkością 0,7 m/s. Jezdnie na tym skrzyżowaniu wyposażone są w azyle dla pieszych, pomiędzy przejściami, na których piesi mogą bezpiecznie zaczekać na sygnał zielony, wyświetlany w kolejnym cyklu, gdy nie zdążą przejść przez dwie jezdnie w jednym cyklu.

 • Na ulicy Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim wyznaczyć osobny pas ruchu dla pieszych, a osobny dla rowerzystów.

W tej sprawie skierowano pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z nadesłana informacją szerokość chodników (po obu stronach ulicy) na rozpatrywanym odcinku ul. Krotoszyńskiej wynosi od 1,3 do 2,5 m, z czego przeważającą cześć stanowią odcinki o szer. poniżej 2,5 m. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015 r. poz. 124), szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej, niż 2,5 m, gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi. Biorąc pod uwagę gestą zabudowę po obu stronach jezdni, a co za tym idzie bardzo ograniczone możliwości poszerzenia istniejących ciągów pieszych w sposób umożliwiający korzystanie z nich zarówno przez pieszych jak i rowerzystów tut. Oddział nie widzi możliwości wyznaczenia osobnego pasa dla ruchu rowerów i osobnego dla ruchu pieszych.