Ogłoszenie o naborze na etat cywilny - Ogłoszenie o naborze - KPP Ostrów Wlkp

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na etat cywilny

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko głównego specjalisty Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Ogólnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Wymiar etatu: pełen wymiar

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji
w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Odolanowska 19

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. Sporządzanie decyzji dotyczących pomocy finansowej dla funkcjonariuszy.

 2. Opracowywanie raportów funkcjonariuszy dotyczących zwrotu kosztów za dojazdy do miejsca pełnienia służby celem właściwej realizacji świadczeń.

 3. Sporządzanie list wypłat dodatkowych należności dla funkcjonariuszy: dopłata do
  wypoczynku, dojazdy do pracy, równoważnik za posiłki regeneracyjne, pomoc finansowa, nagrody i zapomogi z funduszu motywacyjnego, zapomogi z funduszu prewencyjnego PZU celem realizacji świadczeń dla funkcjonariuszy i pracowników.

 4. Sporządza korespondencję (zapotrzebowania, zamówienia) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz bezpośrednio nadzoruje realizacje zadania.

 5. Realizuje zakupy wynikające z podpisanych Porozumień po uzyskaniu akceptacji z KWP
  w Poznaniu.

 6. Sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi szkód wyrządzonych
  w mieniu jednostki w celu właściwej ich realizacji.

 7. Zastępuje naczelnika Wydziału Ogólnego KPP w Ostrowie Wielkopolskim podczas jego nieobecności, celem sprawnej realizacji zadań Wydziału.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze powyżej połowy dziennego czasu pracy,

 • stanowisko pracy w Zespole Finansów i Zaopatrzenia usytuowane jest na drugim piętrze budynku, pomieszczenie stanowiska pracy nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak wind. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się tylko na parterze budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe

 • doświadczenie: 12 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno – biurowej,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

 • korzystanie z pełni praw publicznych ,

 • nie skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

wymagania dodatkowe:

 • rodzaj wykształcenia: wyższe – kierunek Zarządzanie,

 • umiejętność nadzorowania pracy w zespole,

 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych,

 • umiejętność organizowania pracy własnej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

 • Kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego poświadczone odręcznym podpisem,

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późń. zm.),

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KPP w Ostrowie Wlkp. → zakładka „Nabór do Służby Cywilnej”)

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 20.06.2020 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

 

Komenda Powiatowa Policji

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Odolanowska 19

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Dane osobowe – Klauzula Informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Odolanowskiej 19 w Ostrowie Wielkopolskim 63-400. 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Odolanowska 19 w Ostrowie Wielkopolskim 63-400, e-mail: iod.ostrow-wlkp@po.policja.gov.pl. Dane inspektora ochrony danych na stronie KPP w Ostrowie Wielkopolskim. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i/lub ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek ). 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. 5. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz aktów niższego rzędu wydanych na jego podstawie. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 9. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

 

Inne informacje:

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %,

 • praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym od poniedziałku do piątku,

 • oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub Urzędzie Pocztowym) nie będą rozpatrywane,

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 62 7377326 lub 62 7377325,

 • zakwalifikowani kandydaci do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.