Ogłoszenie o naborze

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy specjalista (w ramach umowy na zastępstwo)

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy specjalista (w ramach umowy na zastępstwo) Zespołu do spraw Obsługi Systemów Informacyjnych Wydziału Ogólnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Wymiar etatu: pełen wymiar

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji
w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Odolanowska 19

63-400 Ostrów Wielkopolski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 1. Sprawdzanie przedłożonych druków statystycznych w celu stwierdzenia ich prawidłowego sporządzania i wprowadzania do policyjnych systemów informacyjnych.

 2. Przekazywanie wprowadzonych druków rejestracyjnych właściwym komórkom.

 3. Wprowadzanie postanowień i decyzji.

 4. Wprowadzanie aktów oskarżenia.

 5. Wprowadzanie kart informacyjnych – orzeczenia w ruchu drogowym.

Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:

 • praca przy komputerze powyżej połowy dziennego czasu pracy,

 • stanowisko pracy w Zespole Obsługi Systemów Informacyjnych usytuowane jest na półpiętrze budynku, pomieszczenie stanowiska pracy nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak wind. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się tylko na parterze budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

niezbędne:

 • wykształcenie: średnie

 • doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno – biurowej,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,

 • korzystanie z pełni praw publicznych ,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

wymagania dodatkowe:

 • rodzaj wykształcenia: administracyjne,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych,

 • umiejętność organizowania pracy własnej.

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 

 • Życiorys/CV i list motywacyjny,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

 • Kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego poświadczone odręcznym podpisem,

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późń. zm.),

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w Policji (do pobrania ze strony BIP KPP w Ostrowie Wlkp. → zakładka „Nabór do Służby Cywilnej”)

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 13.10.2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

 

Komenda Powiatowa Policji

w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Odolanowska 19

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Dane osobowe – Klauzula Informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oświadczam, że przyjmuję do wiadomości iż: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Odolanowskiej 19 w Ostrowie Wielkopolskim 63-400. 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Odolanowska 19 w Ostrowie Wielkopolskim 63-400, e-mail: iod.ostrow-wlkp@po.policja.gov.pl. Dane inspektora ochrony danych na stronie KPP w Ostrowie Wielkopolskim. 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko – na podstawie kodeksu pracy i/lub ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek ). 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji. 5. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz aktów niższego rzędu wydanych na jego podstawie. 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych naruszy ogólne rozporządzenie o ochronie danych. 9. Pani/Pana dane osobowe przekazane w celu rekrutacji nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 10. Dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

 

Inne informacje:

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %,

 • praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym od poniedziałku do piątku,

 • oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data ich złożenia w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim lub Urzędzie Pocztowym) nie będą rozpatrywane,

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 62 7377326 lub 62 7377325,

 • zakwalifikowani kandydaci do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.