Ogłoszenie o naborze - Nabór na etaty cywilne - KPP Ostrów Wlkp

Nabór na etaty cywilne

Ogłoszenie o naborze

Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim poszukuje kandydata na stanowisko: konserwator w Zespole Finansów i Zaopatrzenia Wydziału Ogólnego KPP w Ostrowie Wielkopolskim.

wymiar etatu: pełen

 

liczba stanowisk: 1

 

miejsce wykonywania pracy: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Odolanowska 19

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

 • codzienna kontrola stanu czystości i utrzymanie porządku terenów przyległych do obiektów Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim (zamiatanie, koszenie trawy, odśnieżanie),

 • usuwanie drobnych usterek w instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej,

 • wykonywanie robót malarskich w pomieszczeniach biurowych, dokonywanie napraw podłóg i posadzek,

 • wymiana uszkodzonych i przepalonych żarówek i rur jarzeniowych,

 

 

WARUNKI DOTYCZACE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ:

 

- charakter pracy : praca fizyczna, powyżej 3 metrów,

- system pracy : jednozmianowy

 

MIEJSCE I OTOCZENIE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE STANOWISKA PRACY

 

Stanowisko pracy nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak wind. Pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się tylko na paterze budynku

 

 

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 1. wykształcenie: zawodowe

 2. doświadczenie : roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku o charakterze fizycznym,

 3. - rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

 4. - predyspozycje zdrowotne do pracy na wysokości,

 5. - korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. - posiadanie nieposzlakowanej opinii

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE

 

 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

  - urządzenia i instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

  - zespoły prądotwórcze o mocy do 80 kW do 1 KV

  • dyspozycyjność,

  • samodzielność,

  • umiejętność pracy w zespole,

III. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

 

 • podanie o przyjecie do pracy,

 • życiorys zawodowy,

 • kserokopia dowodu osobistego,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 marca 2021 roku osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) pod adres:

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UL. Odolanowska 19

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

INNE INFORMACJE:

 

- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel; 47 77 54 326, 47 77 54325

- oferty niepodpisane, niekompletne, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- zakwalifikowani kandydaci do procedury naboru zostaną poinformowani telefonicznie o kolejnych etapach selekcji.

- praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym od poniedziałku do piątku.